بیانیه گام دوم انقلاب

جانمایی بیانیه گام دوم انقلاب در برنامه های تحولی دفتر ارتباطات وزارت صمت

پایگاه خبری دنیای برند، رییس مرکز ارتباطات وزارت صمت با اشاره به جانمایی ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب در برنامه های تحولی این دفتر گفت: دفتر ارتباطات وزارت صمت و روابط عمومی های تابعه باید به یک نقطه مشترک رسیده و روی آن نقطه مشترک عملیات و کارها را به پیش برده و طراحی های لازم را انجام و در همین چهارچوب اتاقهای عملیات روزانه را فعال نماید.

حسین زاده قشمی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های تابعه وزارت صمت گفت: در دوره جدید ضمن اجرای دقیق برنامه های تحولی، امور جاری را با قدرت جلو می‌بریم و استراتژی های فوری را تدوین و عملیات های رسانه ای رابه موقع طراحی و اجرا خواهیم کرد.

ضرورت جابجایی هویتی فعالیتها و کارکردهای وزارت صمت

وی با تأکید بر ضرورت جابجایی هویتی فعالیتها و کارکردهای وزارت صمت، خاطرنشان کرد: مشابه نمونه های فراوانی که در تجربه های گذشته در نهادهای مختلف داشته ایم می بایست با هدفگذاری صحیح، ظرف یک مدت معین، نگاه مخاطب را به یک نقطه مطلوب و متعالی برسانیم.

تدوین برنامه، نقطه شروع برنامه‌های تحولی

رییس مرکز ارتباطات وزارت صمت نقطه شروع برنامه‌های تحولی را تدوین برنامه دانست و افزود: برنامه های تحولی می بایست شامل احصاء دقیق ظرفیت ها و امکان ارزیابی عملکردها و همینطوربا اشتراک گذاری درست تمامی ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف رسانه ای موثر، همراه باشد.

ضرورت خروج از حوزه های کالبدی و حرکت به سمت حوزه های محتوایی

زاده قشمی با تبیین محورهای اساسی برنامه های تحولی دفتر ارتباطات وزارت صمت، خروج از حوزه های کالبدی و کم توجه و حرکت به سمت حوزه های محتوایی و ارزش آفرینی قابلیت های وزارت صمت برای مخاطب را نکته قابل تأمل در اجرای این برنامه ها ارزیابی و عنوان کرد: گام اول در مسیر اجرای برنامه های تحولی گام رهبری و راهبری در روابط عمومی هاست؛ مدیران روابط عمومی رهبران روابط عمومی در سازمان‌های خود هستند و رفتار رهبری و استراتژی های به کار گرفته توسط مدیران روابط عمومی به شدت در ساختار سازمان و عملکرد آن تاثیر گذار خواهد بود و ذهن کارکنان روابط عمومی نیز در ابتدا درگیر شاخص های رهبری مدیران روابط عمومی است، چنانکه ویژگی های رهبری در خرده رفتارهای مدیران بزرگ، نماد و نمود پیدا می کند.

گام اول در مسیر اجرای برنامه های تحولی، رهبری و راهبری در روابط عمومی هاست

رییس مرکز ارتباطات وزارت صمت اظهار داشت :در بهبود نظام عملکردی وزارت صمت و پایش و بازنگری آن باید کار بیشتر و داده کاوی مستمر انجام گیرد و افکار سنجی ها و ارتباطات با گروه های مختلف مخاطبین به صورت مداوم مورد تجزیه و تحلیل گردد.

حسین زاده قشمی با یاداوری موضوع اینماد و پویشی که در تقابل با آن ایجاد شده بود، تصریح کرد: داده کاوی در مخاطب شناسی و نبض شناسی مخاطب باید به روز گردد تا عکس العمل‌های منفی مخاطب را در موعد مناسب شناسایی نموده و متناسب با نیازسنجی و مسئله شناسی انجام شده، پاسخ به جا و موثر را تولید نماییم.

وی ادامه داد: مخاطب شناسی باید در راهبردهای رهبری اتخاذ گردیده و در استراتژی های رسانه ای خصوصا در لایه آفندی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم تدوین استراتژی برای تک تک عملیات های رسانه ای

زاده قشمی با بیان اینکه موضوع استراتژی معیار بعدی(دوم) است که باید به آن پرداخته شود، خاطرنشان کرد: استراتژی برای تک تک عملیات‌های رسانه ای باید سرفصل قرار بگیرد و بر اساس راهبردها و شبکه مسایل باید یک برنامه عملیاتی طراحی گردد که در این برنامه عملیاتی مخاطب شناسی و مخاطب گزینی رخ داده باشد، پاسخ‌ها به مسایل مخاطب داده شده و به عملیات رسانه ای تبدیل و تاکتیک های آن تعریف شده باشد.

ضرورت شناخت مخاطب(تیپولوژی) به عنوان گام نخست در طراحی استراتژی های رسانه ای

وی به ضرورت شناخت مخاطب به عنوان گام نخست در طراحی استراتژی ها اشاره کرد و افزود: تیپولوژی مخاطب وزارت صمت که حدود ۴۰ درصد GDP کشور را مدیریت می کند در ماتریس های سوات (SWOT ) باید مشخص باشد و هدفگذاری مخاطب و درخت مسایل آنها معین و پاسخها، اولویتها، ضرورتها و فوریتهای آنها نیز باید تدوین گردد.

رییس مرکز ارتباطات وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود محور سوم برنامه های تحولی این دفتر در دوره جدید را یادآور شد و اظهار داشت: محور سوم برنامه ها، کارکنان روابط عمومی ها هستند؛ باید به کارکنان روابط عمومی اهمیت دهید و آنها را دوست داشته باشید؛ معیشت کارکنان روابط عمومی مهم است و بنده خودم را موظف به تامین معیشت کارکنان می دانم.

زاده قشمی تشویق، تقدیر و ترغیب کارکنانروابط عمومی ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید دوره های آموزشی کارکنان را فعال تر نماییم و نیازهای آموزشی کارکنان را احصا نموده و دوره های مختلف ضمن خدمت برگزار نماییم.

تشکیل شورای راهبردی روابط عمومی با حضور بزرگان و زعمای رسانه ای انقلاب اسلامی

وی به تشکیل شورای راهبردی روابط عمومی با حضور بزرگان و زعمای رسانه ای انقلاب اسلامی و تصویب برنامه های راهبردی دفتر ارتباطات در این شورا با تعیین فرآیندهای هر زیرمجموعه در جایگاه واقعی خود و در سیر برنامه تحولی با حضور وزیر صمت اشاره کرد و گفت: با تعیین فرآیندها از حالت پدافندی به حالت آفندی روی آورده و با تعیین درخت مسایل، فرایند پاسخگویی را تقویت می کنیم و نقش تمامی عناصر و ظرفیت های موجود را در این برنامه فرآیندی مشخص می شود.

زاده قشمی ارزش سازمان را متکی به جایگاه روابط عمومی دانست و افزود: روابط عمومی ها فقط بازوی اطلاع رسانی نیستند، بلکه روابط عمومی ها محور تحول آفرینی در سازمان ها هستند.

جانمایی بیانیه گام دوم انقلاب در برنامه های تحولی دفتر ارتباطات وزارت صمت

رییس مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت به جانمایی ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب در این برنامه تحولی اشاره کرد و بیان داشت: دفتر ارتباطات وزارت صمت و روابط عمومی های زیر مجموعه باید به یک نقطه مشترک رسیده و روی آن نقطه مشترک عملیات و کارها را جلو برده و طراحی های لازم را انجام و در همین چارچوب اتاقهای عملیات روزانه را فعال نمایند.

حاکمیت، دولت، مردم و کنش گران اجتماعی، گروه های مخاطبی وزارت صمت

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: ۴مخاطب کلی در برنامه تحولی دفتر ارتباطات تصویر شده است که شامل حاکمیت، دولت، مردم و کنش گران اجتماعی هستند.

زاده قشمی با تبیین استانداردها و شرایط اختصاصی هر یک از گروه های مخاطبی وزارت صمت، گفت: باید در گزارش عملکرد وزارت صمت بگوییم که کدام مساله حاکمیت در گفتمان سازی انقلاب اسلامی حل شده است یعنی می بایست گفتمان حاکمیت در محتواهای ما وارد شود و شخصیت های حاکمیتی مورد توجه قرار بگیرند.

رییس مرکز ارتباطات وزارت صمت دولت را مخاطب دوم گفتمانی و عملکردی وزارت صمت عنوان کرد و بر لزوم طراحی استراتژی های متقن و هماهنگ در ارتباط با این گروه مخاطبی تأکید کرد.

وی مردم را گروه سوم مخاطبی وزارت صمت دانست و بر شناخت تیپولوژی های اجتماعی در ایران و تنظیم محتواهای تولیدی بر اساس مخاطب شناسی دقیق تأکید کرد.

زاده قشمی از کنش گران اجتماعی به عنوان مخاطب چهارم وزارت صمت یاد کرد و افزود: کسانی در حوزه رسانه موفق اند که با کنش گران اجتماعی تعامل مثبت و سازنده دارند؛ همه انجمنها و NGO های مردمی در مجموعه کنش گران اجتماعی تعریف می شوند و در حقیقت رهبران افکار عمومی جامعه هستند.

منبع: شاتا

همچنین ببینید

Img20240624124538323 310x165 - توسعه و رشد اقتصادی بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم محقق نمی‌شود

توسعه و رشد اقتصادی بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم محقق نمی‌شود

نشست خبری‌ روز ملی صنعت و معدن با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و روسای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *