استیو جابز

جابز و ۱۲ قانون ابدی

پایگاه خبری دنیای برند – تغییرهــای بــزرگ زمانــی رخ میدهنــد کــه جهــشی فراتــر از قــدم هــای یکنواخــت بــردارید و نقطــه آغــاز بــرای تغییــر دنیــا، تغییــر ایــده هاســت؛

۱٫ کارشناسان هیچ چیز نمی داﻧﻨﺪ!

روزنامــه نــگاران، تحلیلگــران، مشــاوران، بانکــداران و راهـبـران نمیداننــد چه بکننــد، بنابرایــن تنهــا، بــه شـمـا مشــاوره میدهنــد. آنهــا بــه شما میگوینــد چــه چیــزی در محصــولات وجــود دارد کــه خــوب عمــل نمیکنــد امــا قــادر نیســتند محصــولی بهـتـر را بســازند. آنهــا میتواننــد بــه شما بگوینــد چگونــه یــک محصــول را بفــروشی امــا خــود قــادر بــه فــروش آن نیســتند.

آنهــا میتواننــد بــه تو توضیح دهنــد چگونه گروههــای کاری بزرگ تشــکیل دهــید؛ امــا خودشــان بدتریــن دفاتــر را دارنــد. بــرای مثــال، کارشناســان بــه مــا میگوینــد دو نقــص مهــم «مکینتــاش » در اواســط دهــه هشــتاد فقدان حمایــت بــرای یــک چاپگــر چرخــی و نبــود لوتــوس یــک، دو و ســه بــود؛ ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه کارشناســان میتواننــد بــه مــا بگویند.

۲٫ مشــریان نمــی داننــد چگونــه چیــزی را کــه مــی خواهنــد به تــو بگویند!

نقطــه تمرکــز اپــل، نیمکــره راســت مغــز اســتیو بــود کــه بــا نیمکــره چــپ حــرف میــزد. اگــر از مشـتـریان بپــرسید چــه چیــزی میخواهنــد، آنهــا بــه تــو میگوینــد: « بهتریــن، سریع‌تریــن و ارزان‌تریــن » امــا ایــن صــدای یکنواخــت تکــراری، بویــی از یــک تـغییــر اﻧﻘــﻼبی ﻧــﱪده اﺳــﺖ.

مشتــریان تنهــا میتواننــد آرزوهــای خــود را در قالــب کلــماتی بیــان کنند که هنــوز در حــال اســتفاده از آنهــا هســتند. در دوره‌ای کــه در آن مکینتــاش تولیــد مــی شــد، همــه مــی گفتنــد مــی خواهنــد رایانــه ای بــا بهتریــن، سریع‌تریــن و ارزان‌تریــن سیســتم عامــل MS-DOS داشــته باشــند. بهترین چیــز بــرای یــک شروع، تولیــد محصــولی اســت کــه تــو میخواهــی اســتفاده کنــی؛ ایــن چیــزی اســت کــه اســتیو جابــز و اســتیو وزنیــاک انجــام دادنــد.

۳٫ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

تغییرهــای بــزرگ زمانــی رخ میدهنــد کــه جهــشی فراتــر از قــدم هــای یکنواخــت بــردارید. بهتریــن تولیدکننــدگان چاپگرهــای چرخشــی در ابتــدا شروع بــه تعریــف ویژگــی هــای جدیــدی کردنــد کــه متفــاوت بود.

اپــل یــک جهــش رو بــه جلــو برداشــت و آن چاپگرهــای لیــزری بــود. بــه آن‌هایــی فکــر کنیــد کــه یــخ جمــع میکردنــد، بــه شرکتهایــی فکــر کنیــد کــه یــخ را تولیــد میکردنــد. اکنون بــه آنهایــی فکــر کنیــد کــه یخچــال هــا را مــی ســازند.

آیا هنوز هم امروز کسی هست که در طول زمستان یخ جمع کند؟

۴٫ ﺑﯿﺸترﯾﻦ، ﺑــﺰرگ‌ترﯾــﻦ اﺳــﺖ وبیشترین ﭼﺎﻟــﺶ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر را بهتر ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ.

مــن همیشــه بــا ایــن تــرس کار می کــردم کــه اســتیو بتوانــد بــه مــن بگویــد مــن عالــی نیســتم یــا کارم هیــچ ارزشــی نــدارد. ایــن تــرس، چالــش بــزرگ مــن بــود امــا رقابــت بــا IBM و مایکروســافت یــک چالــش عظیــم بــود. تغییــر دادن دنیــا یــک چالــش بــزرگ بــود. مــن و کارمنــدان قبــل و بعــد از مــن در شرکت اپل، کار خــود را بــه بهتریــن شــکل انجــام داده ایــم چــون بایــد بــرای انجــام ایــن چالــش هــای بــزرگ حداکـثـر تــوان خــود را صرف می کردیم.

۵٫ روی طراحی حساب کن.

اســتیو بــا درخواســت‌هــای عجیــب خــود دربــاره طراحــی، افــراد مختلفــی را دیوانــه مــی کــرد: بعضــی از قــاب هــای ســیاه بــه انــدازه کافــی ســیاه نبودند.

انســان‌هــای فناپذیــر عــادی فکــر مــی کننــد، رنــگ ســیاه ســیاه اســت و خاکسـتـری خاکسـتـری؛ امــا اســتیو یــک کمالگــرا بــود و حــق داشــت؛ بعضی افــراد طراحــی را در دل دارنــد، درحــالیکــه بســیاری دیگــر فقط بــه آن توجــه مــی کننــد.

۶ . زمانــی‌کــه از گرافیــک‌هــای بــزرگ و حــروف درشــت اســتفاده مــی کنــید نمیتوانــید اشــتباه کنــید؛

نگاهــی بــه اســلایدهای اســتیو، فونــت حــروف در ســایز ۷۰ ، از نوعــی اســت کــه نمایشــگر یــا گرافیــک بزرگ دارنــد. حــال بــه رونمــایی‌هایــی فکــر کنیــد کــه افراد مشغول به کار در بخــش فــناوری انجام می‌دهند. آن‌هــا از فونــت بــا ســایز۸ اســتفاده مــی‌کننــد و عنــاصر گرافیکــی در رونمایی هــای آن هــا وجــود نــدارد. بســیاری از مــردم می‌گوینــد اســتیو بــزرگ تریــن معرفــی کننــده بــرای محصــولات جدیــد بــود؛ امــا هیــچ شــده از خود بپرســید چرا افــراد بســیار کمــی هســتند کــه از ســبک وی تقلیــد مــی کننــد؟

۷٫ تغییــر ایــده نشــانه‌ای از هــوش اســت

زمانــی کــه اپــل اولـیـن «آیفـون» را عرضــه کــرد، هیــچ برنامــه جانبــی بــرای آن وجــود نداشــت.

برنامــه هــای جانبــی (app) را اســتیو بــه وجــود آورد. آنهــا ایــده بــدی بودنــد چــون هرگــز نمیدانســتی بــا تلفــن تــو چــه کار ممکن اســت بکنند. در ابتــدا تعریــف برنامــه هــای جانبــی وب در داخــل مرورگــر «ســافاری» یگانــه امکانــی بــود کــه میتوانســت تصــور شــود. تــا اینکــه شــش مــاه بعــد، اســتیو تصمیــم گرفــت برنامــه هــای جانبــی را بــه عنــوان ابزارهــای مناســبی بــه کار بــبرد. اپــل در زمــان کوتاهــی راه هــای بســیاری را پیمــود تــا بــه شــعار معــروف خــود برســد؛

there’s an app for that بــرای هــر چیــزی یــک برنامــه جانبــی وجــود دارد.

۸٫ ارزش بــا قیمــت فــرق دارد.

اشتباه است اگــر فکــر کنیــد همــه چیــز بــه قیمــت وابســته اســت و اشتباه‌تر اینکه اگــر فکــر کنیــد تنهــا مــی تــوان روی قیمــت بــا دیگــران رقابــت کــرد. قیمــت تمــام آن چیــزی نیســت کــه شــا بایــد روی آن حســاب کنیــد. آنچــه بایــد روی آن حســاب کــرد، حداقــل بــه اعتقــاد تعــداد کمــی از مــردم، ارزش اســت. ارزش اســت کــه بایــد در آمــاده ســازی محصــول خــود بــه آن فکــر کنید تا بتوانیــد لــذت اســتفاده از بهتریــن دســتگاه موجــود را بــه مشـتـری بدهید.

مــی توانیــم بگوییــم هیــچ کــس محصــولات اپــل را بــه خاطــر قیمــت آن‌هــا نمــی‌خــرد.

۹٫ نمایش‌های مدیر اجرایی

اســتیو قــادر بــود دو بــار در ســال و در دوره رونمایــی هایــش بــه میلیون‌ها نفــر نشــان دهــد iPad هــا، iPod هــا، iPhone هــا وMac هــا چگونــه کار مــی کننــد. چــرا بســیاری از مدیــران اجرایــی، معاونــان یــا ســایر مدیــران ارشــد خــود را روی صحنــه مراســم رونمایــی صدا مــی زنند؟ شــاید بــرای اینکــه نشــان دهنــد در پــس یــک محصــول، مجموعــه ای پرقــدرت قــرار گرفتــه اســت، یــا شــاید بــه ایــن دلیــل کــه مدیــر اجرایــی، عمــق کاری را کــه شرکتــش انجــام مــی دهــد، نمــی دانــد یــا نمــی فهمــد، بنابرایــن نمــی توانــد آن را بــه خوبــی توضیــح دهــد.

۱۰٫ شغل مستقیم مدیر اجرایی

شــاید همیشــه محصــول، مطلــوب نبــود؛ امــا همیشــه بــه حدی چشــمگیربــود کــه بتوانــد در تمــام دنیــا گسـتـرده شــود. در ایــن مــورد، اســتیو همیشــه یــک هــدف داشــت؛ «ســلطه روی بازارهــای موجــود و ایجــاد بازارهــای جدیــد در ســطح جهانــی .»

۱۱٫ بازاریابی

بــه مربعــی فکــر کنیــد کــه بــه چهــار مربــع کوچــک تــر تقســیم شــده اســت. محــور عمــودی نشــان مــی دهــد محصــول شــا چقدر بــا محصول رقیــب تفــاوت دارد. محــور افقــی ارزش محصول شـمـا را نشــان مــی دهد. در ســمت راســت پایــن، ارزش اســت امــا تــک نیســت و بــه یــک قیمــت رقابتــی نیــاز دارد. در ســمت چــپ بــالا، تــک اســت امــا ارزش نیســت؛ بنابرایــن شـمـا در بــازاری کــه وجــود نــدارد اول هســتید. در ســمت چــپ پایــن، تــک نیســت و ارزش نیســت؛ بنابرایــن شـمـا یــک ابلــه هســتید. در ســمت راســت بــالا، تــک اســت و ارزش اســت و اینجاســت کــه شـمـا مــی توانیــد هــم پــول بــه دســت آوریــد و هــم تاریــخ را بســازید.

بــرای مثــال، iPod تــک بــود و ارزش داشــت چراکــه یگانــه روش بــرای بارگــذاری موســیقی قانونــی و ارزان بــود بنابرایــن بــه آســانی از ســوی بزرگترین تهیه کننــدگان موســیقی حمایــت شــد.

۱۲٫ بــرای اینکه بعضــی چیزهــا را ببینید نیــاز اســت کــه آنهــا را بــاور کنــید

زمانــی کــه تــلاش مــی کنــید تــا جهشــی بــه جلــو بــردارید، بــه دنبــال راهــی بــرای فــرار از دســت کارشناســان میگــردید، در جســت جــوی چالــش هــای بــزرگ هســتید، وســواس طراحی دارید و تمــام توجــه خــود را روی ارزش واحــد پــروژه معطــوف مــی کنــید، بایــد مــردم را متقاعــد کنــید تا بــاور کننــد کاری را که مشــغول انجــام آن هســتید باور کنند. مــردم بــرای دیدن مکینتــاش آن را بــاور کردند و بــه همــن دلیــل بــه واقعیــت تبدیــل شــد. ایــن اتفــاق در مــورد iPod، iPhone وiPad هــم رخ داد. نقطــه آغــاز بــرای تغییــر دنیــا، تغییــر ایــده هاســت؛ ایــن بزرگتریــن درســی بــود کــه از اســتیو آموختــم.

نکات جالب از زندگی جابز

درســال ۱۹۷۶ جابــز و وزنیــاک شرکــت اپــل را بــا نــام Apple Computer Company راه انــدازی کردنــد. جابــز میگویــد نــام اپــل (ســیب) را بــه ایــن دلیــل انتخــاب کــرد کــه در تابســتان بــرای کار، بــه چیــدن ســیب در یــک مزرعــه مشــغول بــود. بعــد از پایــان دوره دبیرســتان جابــز بــه کالــج رفــت ولی بعــد از یــک تــرم کالــج را رهــا کــرد و بــرای مطالعــه بــر روی ادیــان شرقــی بــه هنــد ســفر کــرد. جابــز در ســال ۱۹۷۵ بــه آمریــکا بازگشــت و بــه عضویــت گروهــی بــه نــام کلــوپ کامپیوترهــای خانگــی درآمــد.

در نوامبر ۱۹۹۷ استیو جابز اعلام کرد کاربران میتوانند کامپیوترهای اپــل را از طریــق اینترنــت یــا تلفــن ســفارش دهنــد. ازآنجــا فروشــگاه اپــل بــه عنــوان یــک موفقیــت بازاریــابی جدیــد معرفــی شــد، تنهــا بعــد از یک هفتــه از راه انــدازی ایــن فروشــگاه بــه بــزرگ‌تریــن فروشــگاه تجــارت الکترونیــک تبدیــل شــد. در ســال ۱۹۹۷ اســتیو جابــز مدیرعامــل موقــت شرکــت اپــل معرفــی شــد.

در ســال ۲۰۰۴ اســتیو جابــز اعــلام کــرد کــه بــه سرطــان پانکــراس دچــار شــده اســت. سرطــان پانکــراس یــا لوزالمعــده یکــی از کشــنده تریــن و بدخیــم تریــن انــواع سرطــان اســت جابــز مــی گویــد نــوع سرطــان وی بســیار نــادر و تقریبــا خــوش خیــم اســت. در جــولای ۲۰۰۴ طــی عمــل جراحــی، تومــور از بــدن جابــز خــارج شــد.

زمانــی کــه اســتیو جابــز مدیریــت کمپــانی اپــل را برعهــده داشــت، اجــازه نمــی داد تــا فرزندانــش بــرای مــدت طولانــی پشــت “آی پــد” و”آیفــون” های خود بنشینند.

تــا اکتــبر ۲۰۱۱ جابــز بــه عنــوان مخـتـرع اصلــی یــا شریــک در اختــراع حــدود ۳۴۰ پتنــت یــا کاربــرد پتنــت در امریــکا حضورداشــته اســت.

« اپــل نــه تنهــا بــرای مردمــی اســت کــه فقــط نــوک انگشــتان را نمــی بیننــد، بلکــه بــرای کســانی اســت کــه میخواهنــد از کامپیوتــر اســتفاده کننــد تــا بــه کمــک آن دنیــا را تغیـیـر دهنــد. »

« اســتیو یــک دانــش آمــوز بســیار پرانــرژی بــود، او مجبور شــد ســه ســال از عمــرش را بــه صــورت انفــرادی درس بخوانــد چــون از مدرســه اخــراج شــده بــود. جرائــم وی عبــارت بودنــد از: رهــا کــردن مــار در کاس، انفجاربمــب در کلاس.

اســتیو در هیــچ یــک از کنفــرانس‌هایش از ضمـیـر مــن اســتفاده نکــرد، او همیشــه مــی گفــت مــا. اســتیو چنــد دهــه بــا پورشــه رانندگــی کــرد ولــی آخریــن ماشــینش مرســدس بنــز بــود. او همیشــه مــی گفــت بــرای طراحــی مک از پورشــه الهــام گرفته اســت. او یــک گیاهخوار بــود و بیشتــر از میــوه‌هــا تغذیــه مــی کــرد؛ البتــه بعضــی اوقــات ماهــی و مــرغ هــم مــی خــورد.

او توانســت رئیــس شرکــت پپســی را فقــط بــا یــک ســؤال بــه اســتخدام اپــل درآورد؛ ” آیــا مــی خواهــی تــا آخــر عمــرت بــه دنیــا آب و شــکر بفروشــی یــا مــی خواهــی دنیــا را متحــول کنــی؟”

همچنین ببینید

برندسازی

دو‌راهی برندسازی یا تولید

پایگاه خبری دنیای برند، صنعت لوازم خانگی بعد از خودروسازی دومین صنعت پرگردش در کشور …