برندسازی استارت آپ

۵ گام برای برندسازی استارت‌آپ

پایگاه خبری دنیای برند – ﺑﺮﻧﺪﺳــﺎزی ﻣﺸــﺨﺼﮥ ﮐﻠﯿــﺪی و دﻟﯿــﻞ اﺻﻠــﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺑﺮﺧــﯽ استارت‌آپ هاســت؛ حــال آنکــه بقیه چنین نیســتند. فراتر از ســاختن بخــش جدیــد و جذابــی از تکنولــوژی، نیــاز داریــد اســتارت آپتان را برندســازی کنیــد. اســتارت‌آپ ها نیــاز دارنــد بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد و آن هــا را بــه خریــدن محصــول عرضه شــده کــه قــرار اســت به عنــوان چــارۀ مشــکل مصرف کننده هــا به اثبــات برســد، تشــویق کنند.

در اینجــا ۵ مرحلــه آمــده اســت کــه اســتارت‌آپ ها بایــد انجــام دهنــد تــا بــا برندســازی، خودشــان را به طــور تأثیرگــذاری متمایــز کننــد:

بازار هدفتان را بشناسید.

اولیــن گام بــرای برندســازی اســتارت‌آپ تان ایــن اســت کــه درک کاملــی از بــازار هدفتــان به دســت آوریــد. ســعی داریــد بــه چــه کســانی دســت یابیــد؟ دربــارۀ اینکــه می خواهیــد چــه کســی برندتــان را تجربــه کنــد، فکــر کنیــد.

به محــض اینکــه مخاطــب هدفتــان را معیــن کردیــد، هــر چیــزی در برندســازی تان بایــد بــه آن پیونــد بخــورد. خلاصــه، مشــتریان ایده آلتــان بایــد بــه بخشــی از هویــت اســتارت‌آپ تان تبدیــل شــوند. روی هم رفتــه، نمی توانیــد بــدون آن هــا موفــق شــوید.

شکســت در برقــراری ارتبــاط بــا بــازار هدفتــان، بــه شکســت بلندمــدت منجــر خواهــد شــد؛ بنابرایــن مهــم اســت به طــور دائــم بازخــورد بگیریــد تــا معلــوم شــود مشــتریانتان دربــارۀ برنــد و محصــول شــما چــه فکــری می کننــد.

از مشتریانتان با پرسش هایی از این قبیل تحقیق کنید:

محصول ما را برای یک دوست چگونه شرح می دهید؟
بگوییــد چــه احساســی داشــتید اگــر دیگــر نمی توانســتید از محصــول مــا اســتفاده کنیــد.
چطــور می توانیــم محصولمــان را بهبــود دهیــم تــا نیازهــای شــما را بهــتر بــرآورده کند؟
هدفتــان بایــد ایجــاد مشــتریان مشــتاقی باشــد کــه تجربه شــان را بــا دیگــران به اشــتراک بگذارنــد و ایــن کار بــا شــناخت صحیــح بــازار هدفتــان حاصــل می شــود.

WhatsApp Image 2019 10 23 at 12.53.59 1 1024x672 - 5 گام برای برندسازی استارت‌آپ

داستانتان را بفروشید.

اگــر بــه برندســازی موفــق بــرای اســتارت‌آپ تان علاقمندیــد، بایــد داســتانتان را بفروشــید. چالــش بزرگــی کــه به عنــوان بخشــی از فــاز اســتارت‌آپ بــا آن مواجه ایــد، ایــن اســت کــه مــردم ممکــن اســت فــوراً متوجــه نشــوند کــه هســتید یــا چــه می کنیــد.

بیشتر بخوانید:
برندسازی خرما در کشور باعث افزایش صادرات می شود

ســاختن داســتانتان نه تنهــا بــه تمرکــز شــما روی هویــت و فرهنــگ شرکتتــان کمــک می کنــد، بلکــه راهــی به یادماندنــی بــرای ارباب رجوع هــا و مشــتریانتان اســت تــا در ســطح شــخصی تری بــا برندتــان هم‌ذات پنــداری کننــد. قبــل از اینکــه محصــول بفروشــید، تجربــه بفروشــید.

نمونــه ای عالــی در ایــن زمینــه، Harry’s اســت؛ شرکــت اســتارت آپی کــه شــکوفا شــد و حــالا بازیکنــی رقابتــی در بــازار اصــلاح اســت. First Round Review ایــن شرکــت را به طــور مفصــل تحلیــل کــرد و فهمیــد موفقیتشــان براســاس داستانشــان به دســت آمــده اســت. Harry’s نه تنهــا بــا فــروش محصــول، بلکــه بــا فــروش تجربــه، از داســتانش اســتفاده کــرده اســت تــا مشــتریان را بــه هــواداران تبدیل کنــد. داســتان آن هــا تعریف کننــدۀ هــدف شرکــت اســت و چیــزی خلــق می کنــد کــه مشــتریانش بتواننــد بــا آن هم‌ذات پنــداری کننــد: دلیلــی مثبــت و الهام بخــش بــرای اصلاح کــردن.

برندســازی موفــق پیونــد نزدیکــی بــه داســتان موفــق خــورده اســت و بــا اســتفاده از آن داســتان به عنــوان نقطــۀ پــرش، می توانیــد بــه اعتبارتــان بیفزایید.

زبان و تصویرتان را بهسازی کنید.

حــالا کــه بــازار هدفتــان را شناســایی و داســتانتان را جمــع آوری کرده ایــد، نیــاز داریــد زبــان بــصری و نوشــتاری ترتیــب دهیــد کــه طنین انــداز شــود. وقتــی از بعضــی کارآفرینــان ســؤال می کنیــد چــه کار انجــام می دهنــد، توضیحــات مفصلــی از هــر دقیقــۀ استارت‌آپ شــان ارائــه می دهنــد.

زبانتــان را بهســازی کنیــد تــا به آســانی بتوانیــد شرح دهیــد چــه کســی هســتید و چــه می کنیــد. خلاصــه بگوییــد، شــفاف حــرف بزنیــد و منســجم باشــید.

اسم شرکتتان باید به روشنی تصویر شما را نشان دهد.

استارت‌آپ آنلاین مسافرتی iExplore از شرکت Conquest Travel کــه خیلــی خود برترپندارانــه به نظــر می رســید، بــه Adventure Experts تبدیــل شــد کــه خیلــی مبهــم بــود؛ ماجراجویــی معانــی بســیاری بــرای خیلــی از مــردم دارد. بالاخــره آن هــا iExpolre را انتخــاب کردنــد؛ چــون دربردارنــدۀ حــال و هوایی بود کــه دنبالــش بودنــد و ماهیــت اینترنت محــور شرکــت را منتقــل می کرد.

بیشتر بخوانید:
دولتمردان در امور کسب و کار‌های استارت آپ ها دخالت نکنند

کلــمات ســاختگی می تواننــد به طــور بالقــوه بــه زبــان صنعــت تبدیــل شــوند، مثــل Google و می تواننــد به یادماندنی تــر از اســم معمولــی باشــند.

ظاهر مهم است.

ظاهــر هــم بــرای برندســازی اســتارت‌آپ تان مهــم اســت. وقتــی پــای برندســازی بــصری به میــان می آیــد، فونت هــا، رنگ هــا، لوگوهــا و… همگــی در تصویــر و هدفتــان مشــارکت می کننــد.

وقتــی ایــن عنــاصر به درســتی بــه کار رونــد، می تواننــد به سرعــت حــال و هــوا و ارزش هایــی کــه می خواهیــد بــه مخاطــب هدفتــان بدهیــد، تعریــف کننــد و انتقــال دهنــد.

تصاویــر به آســانی در ســکوهای شــبکه های اجتماعــی به اشــتراک گذاشــته می شــوند و می تواننــد برداشــت اولیــه از شرکتتــان را به وجــود آورنــد. اطمینــان حاصــل کنیــد خروجــی بصری تــان انعکاســی از بــازار هــدف و داســتانتان باشــد.

به یادماندنی باشید.

تجربه هایــی بیافرینیــد کــه فراموش کردنشــان ســخت باشــد. از برندتــان بــرای خلاق شــدن اســتفاده کنیــد و چیــزی بیافرینیــد کــه بــه یــاد مشــتریانتان بمانــد. هرکــس می توانــد خدمــات مشــتری عالی و تیمــی مشــتاق ارائــه دهــد؛ امــا چــه چیــزی باعــث می شــود شــما در بیــن جمــع، برجســته شــوید؟

بعضــی شرکت هــا به ســوی تبدیل شــدن بــه تجارت هــای آرمان محــور حرکــت کرده انــد. بــا یافـتـن آرمانــی کــه پیونــد نزدیکی بــه برندتــان خــورده اســت، می توانیــد شــهرتتان را درقالــب شرکتی بســازید کــه اهمیــت می دهــد و مصرف کننــدگان آرمان محــور را جــذب می کنــد.

به یادماندنی بــودن همچنیــن می توانــد راهــی بــرای مقابلــه دربرابــر انتظــارات باشــد. Cards Against Humanity (کارت هــا علیــه بشریــت)، بــازی چندنفــرۀ جســورانه و گاه زننــده، از فروش هــای جمعــۀ ســیاه (Black Friday) بهــره بُــرد. آنچــه بــازی کارت هــا علیــه بشریــت می فروخــت، مدفــوع گاو بــود؛ از یــک مزرعــۀ دامــداری در تگــزاس.

بیشتر بخوانید:
نیازمند برندسازی برای کسب سهم بیشتر از بازار جهان هستیم

همــۀ اقــلام به سرعــت فــروش رفــت؛ امــا مــردم متوجــه نبودنــد تــا اینکــه بــا دریافــت بسته هایشــان، ماجــرای جالــب شروع شــد: مشــتریان به جــای بــازی، یــک تکــه مدفــوع ســفت گرفتنــد.

ایــن کمپیــن هتاکانــۀ خنــده دار موفقیتــی شــگفت انگیز در بیــن مشــتریانش بــود و به طــور تمام عیــار، بــه برنــد پیونــد خــورد و آخرهفتــه ای به یادماندنــی در روز شــکرگزاری خلــق کــرد.

دیده شدنتان را به حداکثر برسانید.

حــالا کــه داســتان دیــداری و کلامــی منحصربه فردتــان را به وجــود آوردیــد، وقــت آن اســت کــه صفــات خوبتــان را در امتــداد کانال هــای دیجیتــال ارتقــا دهیــد و کمپین هــای بازاریابی تــان را یکی کنید.

هــدف ایــن اســت کــه از طریــق پیامــی هماهنــگ در کانال هــای متعــدد، بــه بــازار هدفتــان دســت یابیــد. هــدف بازاریابــی را جمعیــت کاربرانتــان قــرار دهیــد کــه واضــح به نظــر می رســد، امــا ضروری اســت. به طــور مثــال برندهــای لوکــس در فروشــگاه های تخفیفــی فروختــه نمی شــوند.

هم زمــان بــه خروجی هــای رســانه های اجتماعی تــان هجــوم ببریــد و از آن هــا به عنــوان راهــی بــرای تقویــت برندتــان اســتفاده کنیــد. دربــارۀ «قابلیــت به اشــتراک گذاری» فکــر کنیــد. دربــارۀ اســتفاده از مــوارد بــصری بــرای تقویــت برندتــان حــرف زدیــم؛ لحظه هــای شکارشــده در عکس هــا، بعضــی از آســان ترین لحظــات به اشــتراک گذاری بــرای مشــتریان هســتند.

نتیجه‌گیری

پــس شــما چنیــن چیــزی داریــد. خوشــبختانه روشــن اســت چطــور برندســازی تان را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــد تــا تجربــۀ مشــتری تان را بــه حداکــثر برســانید و مشــتریان مشــتاقی به وجــود آوریــد کــه بتواننــد از طــرف شــما هــواداری کننــد و ازایــن رو، جاذبه و رشــد بیشــتری بــرای اســتارت‌آپ تان ایجــاد کننــد.

بیشتر بخوانید:
7 ویژگی یک برند موفق

همچنین ببینید

روان نشناسی رنگ

تاثیر روان نشناسی رنگ در برندسازی

پایگاه خبری دنیای برند، بله تعجب نکنید، عنوان را درست خواندید، “روان نشناسی رنگ“ چرا …