توسعه برند

توسعه ﺑﺮﻧﺪ در دﻧﯿﺎی در حال تغییر

توسعه برای زندگــی حیاتــی بــوده و ذاتــی بـشـر اســت؛ تغییــر نیــز چنین اســت. طــی دو دهــۀ گذشــته، زندگی هــای مــا بــا شــیوه های جدیــدی تغییــر شــکل یافته اســت. ایــن تغییــرات در رفتــار و انتظــارات و تجربیات، فرصت هــای باورنکردنــی ای بــرای رشــد اقتصــادی فراهــم می کنــد؛ امــا عقب نمانــدن از ایــن تغییــرات، چالش هــای جدیــدی ایجــاد می کنــد. یکــی از مهم تریــن راه هــای تبدیــل تغییــر بــه توســعه، ســاخت و گســرش مداوم برنــدی قــوی اســت.

download - توسعه ﺑﺮﻧﺪ در دﻧﯿﺎی در حال تغییر

پایگاه خبری دنیای برندبرنــد یعنــی باورهــا چگونــه شــکل می گیرنــد و معنــا چگونــه در کســب وکار یافــت می شــود. برندهــا نمایانگــر اهــداف و ارزش هــا هســتند، در درک عمیق تــر کســب وکار، انســان ها را یــاری می دهنــد و افــراد را متقاعــد می ســازند کــه همســو یــا در راســتای انتظــارات مــردم فعالیــت کننــد. مصرف کننــدگان از ایــن مفهــوم بــه منظــور انتخــاب بهتــر و اثبــات وفاداری و تعیین ارزش اســتفاده می کننــد. برندهــا به عنــوان ســاختاری انســانی، در قلــب هــر کســب وکار موفقــی قــرار دارنــد.

صحــت ایــن موضــوع هــم ظاهــری و هــم باطنــی اســت. برندهــا بــا به کارگیــری تکنولــوژی، به عنــوان ابــزار اصلــی تعامــل و پِلت فرمــی قدرتمنــد بــرای مشــارکت، از نظــر باطنــی با انســان ها شروع می شــوند و از نظــر ظاهــری، درنهایــت میــان خــود انســان ها جــای می گیرنــد. زمانی کــه سرعت بخشــیدن بــه بــازار و تجمــع مشتــری و هماهنگــی فرهنگــی بیــش از همیشــه مهــم اســت، برندهــا کلیــد رشــد و تغییــر محســوب می شــوند.

هدفی که افراد را به حرکت وا میدارد

اگــر نقطــۀ آغــاز و پایــان برندهــا مردم باشــند، بســیار مهم اســت که تغییر و تحــول قابل توجــه نســلی در نحــوۀ ارتبــاط آن هــا بــا برندهــا و آنچــه را از برندهــا می خواهنــد بپذیریــم. کارکنــان و مشــریان، هــر دو به عنــوان نســل جــوان، دربــارۀ برندهایــی کــه انتخــاب می کننــد، دیدگاه های بســیار متفاوتــی داشــته و توقــع دارنــد اهــداف و ارزش هــای برنــد همســو بــا خواســته های آن هــا باشــد؛ بــرای داشــن جامعــه و دنیایــی بهـتـر.

۶۰ درصــد از نســل هزاره ای هــا بــه دنبــال کارفرمایانــی بــا هدفــی مشــخص می گردنــد. ۶۶ درصــد از مصرف کننــدگان ادعــا می کننــد مایل انــد بــرای محصــولات شرکت هایــی کــه ازنظــر اجتماعــی مســئو لیت بیشــری دارنــد، پــول بیشــری پرداخــت کننــد.

واضح بــودن ماهیــت هــدف بســیار اهمیــت دارد. ایــن موضــوع، دلیــل موجودیــت ســازمان و از اساســی ترین باورهــا و اهــداف بالارتبــه اســت. مســئله فقــط دربــارۀ ازسرگرفــن اسـتـراتژی مســئولیت اجتماعــی شرکــت (CSR) نیســت. برندهایــی کــه حــس هدفمندی شــان قــوی اســت، مــردم را جــذب می کننــد ولــی درحالی کــه نیــروی حرکتی شــان را در خــارج از ســازمان بــه کار می اندازنــد، مــردم را داخــل ســازمان قــرار می دهنــد.

۸۴ درصــد از مدیــران معتقدنــد هــدف مشـتـرک بــه تغییــر و تحــول موفقیت آمیــز کمــک می کنــد.

شکسـتـن قرنطینه هــای موجــود در ســازمان، از طریــق آزادســازی ارتباطــات داخلــی کســب وکار، بــه ســازمان ها کمــک می کنــد سرعــت حیــات خــود را افزایــش دهنــد. هدفــی قــوی و روشــن بــا نــام تجــاری، بــه تغییــر موفقیت آمیــز کســب وکار کمــک کــرده و تضمیــن می کنــد تمــام افــراد در یــک جهــت، بــا سرعــت یکســان جلــو می رونــد.

تکنولوژی که توسعه را سرعت می بخشد

تسریــع در تکنولــوژی، تمــام بخش هــای کســب وکار را تحت تأثیــر قــرار می دهــد؛ از تولیــد اتوماتیــک تــا وســایل نقلیۀ تحویل دهنــدۀ بــدون راننــده و از طریــق خریــد رســانه های برنامه نویســی تــا افزایــش AI در ﺷــﮑﻞ دادن ﺑــﻪ ﺗﻌﺎﻣــﻼت ﻣﺸــﱰی. ﻣﺪل ﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی در ﺣــﺎل ﻇﻬــﻮر ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﴍﮐﺖ ﻫــﺎ ﮐﻤــﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨــﺪ ﮐﺠــﺎ و ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺳــﻮد ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﺷــﺎن ﺗﻀﻤﯿــﻦ ﺷــﻮد.

ﻣﻬﻢ ﺗــﺮ از ﻫﻤــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی، رﻓﺘــﺎر و اﻧﺘﻈــﺎرات ﻣــﺮدم را ﴎﯾﻊ ﺗــﺮ از ﺗــﻮان ﻣــﺎ در ﺧﻠــﻖ و ﻧــﻮآوری، ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻣﯽ دﻫــﺪ. ﭘــﺲ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫــﺎ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ اﯾــﻦ ﺟﺮﯾــﺎن ﭘﻮﯾــﺎ و ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﻣﯽ آﯾﻨــﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﺷــﮑﺎف ﺑﯿــﻦ تمایــل و تحقــق آن کــم می شــود؟ ایــن جایــی اســت کــه فنــاوری نقشــی اساســی دارد و بــرای ایجــاد تصویــری دقیــق از مشــریان و نزدیک کــردن برندهــا بــه مــردم می توانــد اســتفاده شــود. هنگامــی کــه تکنولــوژی به طــور کامــل بــا برنــد ســازگار باشــد، می توانــد شــکاف بیــن تمایــل و تحقــق آن را به سرعــت کاهــش دهــد.

چالــش مدنظــر تجربــه ای واقعــی از برنــد را فراهــم می کنــد. اگرچــه تکنولــوژی باعــث نزدیکــی می شــود، تعامــل ارائــه نمی شــود. فقــط به کاربستــن آخریــن تکنولــوژی بــدون برنــد، به عنــوان یــک فیلــر، باعــث می شــود فرصــت ایجــاد پیونــدی قدرتمنــد بیــن افــراد و کســب وکار از دســت بــرود.

اگرچــه نــوآوری بســیار مهــم اســت، لزومــاً باعــث پیشـبـرد کســب وکار در بــازار نمی شــود؛ ممکــن اســت به ســادگی تعــادل آن را حفــظ کنــد. هــر شرکتــی، مجــازی یــا ثبت شــده، کــه تکنولــوژی را اولویــت اول و برنــد را اولویــت دوم قــرار دهــد، بــه احتـمـال زیــاد رشــد نخواهــد کــرد. ممکــن اســت افــراد از تجربــۀ خریــد لــذت ببرنــد، امــا لزومــاً ارتبــاط عمیقــی بــا شرکــت برقــرار نمی کننــد کــه بــه وفــاداری بلندمــدت کمــک کنــد. برندهــا ضمــن معنادارکــردن تکنولــوژی، بــا تجربیاتــی کــه ایجــاد ارزش پایــدار می کننــد، آن را واجــد صفــات انســانی می ســازند.

ﺑﺮﻧﺪﻫــﺎ ﺑــﺎ اﻓــﺮاد و ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی و ﮐﺴــﺐ وﮐﺎر ﻫﻤــﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ

برندهــا چــون مکانیســمی هســتند کــه به موجــب آن مــردم با کســب وکار مرتبــط می شــوند و نقــش پرقدرتــی در ایجــاد ارتبــاط عمیــق و ارزشــمند بــا کســب وکار از طریــق تکنولــوژی بــازی می کننــد.

قــراردادن برنــد در مرکــز برنامــۀ کســب وکار، ضمــن ایجــاد نــوع جدیــدی از همــکاری کــه از هــر نظــر بــرای کســب وکار ضروری اســت، موجــب تضعیــف تنــش بیــن تکنولــوژی و مــردم می شــود.

از منظــر داخلــی، برندهــا فرهنــگ و توانایی هــای لازم بــرای رشــد و نــوآوری و تخصیــص منابــع را هم تــراز می کننــد. از منظــر بیرونــی، برندهــا پلت فرمــی بــرای ارائــۀ تجربــه ای منحصربه فــرد و ارزشــمند فراهــم می کننــد کــه نشــان دهندۀ آنچــه مــردم می خواهنــد و آنچــه آن هــا بــدان اعتقــاد دارنــد، اســت.

بــرای بهریــن برندهــای جهانــی ۲۰۱۵، مــا مــوج جدیــدی از تکنولــوژی شخصی سازی شــده را کــه بــا عــصر شـمـا مشــخص شــده اســت، برجســته ســاختیم. در ایــن عــصر، بــا اســتفاده از داده هــا و تکنولــوژی، بــرای ارائــۀ محصــولات، خدمــات، ارتباطــات، محیط زیســت و درواقــع کل تجربــۀ مشــری، متناســب بــا نیازهای فــردی به صــورت انفرادی فعالیــت می کنیم. چالــش بــزرگ بعــدی کــه پیــشِ روی برندهاســت: توانایــی ماشــینی کردن بخش هــای پیچیــدۀ متغیــر مذکور اســت؛ بــدون از دســت دادن شــخصیت و انســانیت کــه از ویژگی هــای بزرگ تریــن برندهاســت.

درﻧﺘﯿﺠﻪ

تنهــا امــر ثابــت در ایــن بحــث، تغییــر اســت و مــا در یکــی از هیجان انگیزتریــن دوره هــای تغییــر پــس از انقــلاب صنعتــی زندگــی می کنیــم. تغییراتــی کــه مشــاهده می کنیــم، اجتماعــی، نگرشــی، تکنولوژیکــی، اقتصــادی، صنعتــی و تأثیرگــذار بــر تمــام جنبه هایــی از تجــارت و زندگــی اســت. در ایــن زمینــۀ همیشــه در حــال تغییــر، توسعه بیــش از پیــش چالش برانگیــز شــده اســت. کســب وکار بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط و توانبخشــی فرهنگ هــا بــه رســانه نیــاز دارد و بــه منظــور کســب تجربه هــای جــذاب و منحصر به فــرد بــه پلت فــرم؛ همچنیــن بــه منظــور مرتبط بــودن و معنی داربــودن و ارزشــمندبودن بــه یــک وســیله نیــاز دارد. در جهــان در حــال تغییــر، کســب وکارها بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه برندهــا نیــاز دارنــد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮای توسعه ی آﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ:

برندها: استــراتژی کســب وکار بــرای زندگــی و ابــزار اصلــی تمایز و توسعه هستند.

مــردم: برندهــا بــرای مــردم و مربــوط بــه نحــوۀ ارتبــاط آن هــا بــا هــدف کســب وکار هستند.

تکنولــوژی: بــه تسریــع توسعه و نزدیکــی بــا مشـتـری کمــک می کنــد؛ اما فقــط از طریــق برندهایــی کــه بتواننــد تعامل معنــاداری برقــرار کنند.

نزدیکی بیشتر به برند، توسعه ی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

 

 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب پایگاه خبری دنیای برند تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.

همچنین ببینید

روان نشناسی رنگ

تاثیر روان نشناسی رنگ در برندسازی

پایگاه خبری دنیای برند، بله تعجب نکنید، عنوان را درست خواندید، “روان نشناسی رنگ“ چرا …